سرانه فضاهای عمومی

مجموع مساحت محدود روستا برابر با 232233 متر مربع یعنی حدود 23 هکتار می باشد که کاربری های مختلف ان به تفکیک زیر می باشد:

سرانه کاربری مسکونی:

بیشترین کاربری روستای مزرعچه به کاذبری مسکونی اختصاص یافته است که سطحی برابر با 82359 متر مربع یعنی 35 درصد از مساحت روستا را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با 182 متر مربع می باشد.

سرانه کاربری تجاری:

انی کاربری در رستای مزرعچه شامل چند واحد تجاری می باشد که سطحی برابر با 234/8 متر مربع از کل روستا را با سرانه 0/5 متر مربع برای هر نفر به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری آموزشی

در روستای مزرعچه کاربری آموزشی شامل یک واحد دبستان با مساحت 3013/4 متر مربع و با سرانه 5/7 متر مربع می باشد که تنها 1/3 درصد از کل روستا را دربرگرفته است.

سرانه کاربری بهداشتی

کاربری بهداشتی روستا شامل خانه بهداشت با سطحی برابر با 225/8 متر مربع می باشد که سرانه ان برابر با 0/5 متر مربع برای هر نفر می باشد.

سرانه کاربری فرهنگی

روستا فاقد کاربری فرهنگی می باشد.

سرانه کاربری گورستان

این کاربری دارای سطحی برابر با 998/4 متر مربع می باشد که 0/4 درصد از روستا را در برگرفته و سرانه ان معادل  2/2 متر مربع می باشد.

سرانه کاربری پارک کودک و فضای سبز عمومی

این کاربری سطحی برابر با 344 متر مربع از سطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری برای هر نفر 0/8 متر مربع است.

سرانه کاربری تاسیسات و تجهیزات :

کاربری تاسیسات و تجهیزات روستا شامل غسالخانه و منبع آب روستا می باشد که سطحی معادل 125 متر مربع را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر برابر با 0/1 متر ربع می باشد.

سرانه کاربری معابر:

شبکه معابر روستای مزرعچه دارای سطحی برابر با 64225/1 متر مربع می باشد که تنها 27/7 درصد از کل روستا را شامل می ود و سرانه آن برای هر نفر برابر با 142/1 مترمربع می باشد.

سرانه کاربری اراضی بایر:

روستای مزرعچه دارای سطخی برابر با 52465 متر مربع اراضی بایر داخل محدوده می باشد که 22/6 درصد از کل روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر برابر با 116/1 متر مربع می باشد.

سرانه کاربری ورزشی:

این کاربری سطحی معادل 7846/3 متر مربع از محدوده روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری برای هر نفر برابر با 17/4 متر مربع می باشد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

دو + 18 =

فهرست