کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری مسکونی:

این کاربری که بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است که در طرح پیشنهادی برای آن سطحی برابر با 182 متر مربع در نظر گرفته شده است که معادل 95550 مترمربع با 23 درصد می باشد.

کاربری تجاری:

با توجه به جمعیت، سرانه تجاری هر یک از ساکنین روستا0/9 متر مربع پیشنهاد شده است که به موجب آن سطح کاربری تجاری مورد نیاز روستا به 482 متر مربع و برابر با 0/1 درصد خواهد بود.

کاربری آموزشی:

روستای مزرعچه در حال حاضر دارای واحد آموزشی دبستان می باشد که با توجه به جمعیت آینده مه 525 نفر برآورد شده است، سرانه پیشنهادی آن به حدود 5/2 با سطحی برابر با 2739/8 متر مربع با 0/7 درصد اشتغال تغییر خواهد یافت.

کاربری فرهنگی:

در وضع موجود روستا فاقد کاربری فرهنگی می باشد لذا سطحی برابر با 561 متر مربع با سرانه 1/1 متر مربع برای ان در نظر گرفته شده است.

کاربری مذهبی:

این کاربری شامل مسجد و حسینیه می باشد که در طرح پیشنهادی برای آن تغییری لحاظ نگردیده است.

کاربری اداری:

برای این کاربری در طرح پیشنهادی سطحی برابر با 601 متر مربع با سرانه 101 متر مربع درنظر گرفته اند که 0/1 درصد از مساحت کل روستا را دربرمیگیرد.

کاربری تاسیسات و تجهیزات:

این کاربری شامل منبع آب و مخابرات در کنار بافت روستا می باشد که در طرح پیشنهادی سرانه آن به 101 متر مربع با سطحی برابر با 577/4 متر مربع افزایش می یابد.

کاربری ورزشی:

این کاربری که در حال حاضر شامل یک زمین فوتبال و یک زمین والیبال می باشد در طرح پیشنهادی به سطح 17694 متر مربع خواهد رسید.

کاربری انتظامی:

روستا فاقد کاربری انتظامی می باشد که برای ان سطحی معادل 623/8 متر مربع با سرانه 1/2 متر مربع پیشنهاد گردیده است.

کاربری فضای سبز عمومی:

کاربری فضای سبز موجود برابر با 344 متر مبع می باشد که با توجه ب برآورد جمعیت در سال افق طرح این سطح به 20333 متر مربع می رسد که سرانه ای برابر با 38/7 متر مربع را دربرخواهد گرفت.

کاربری پارکینگ:

با توجه به برآورد جمغعیت در سال های آتی، چند قطعه زمین برای کاربری پارکینگ در نظر گرفته شده است که در مجموع سطحی برابر با 2024/4 متر مربع از کل محدوده پیشنهادی روستا را شامل می شود. سرانه پیشنهادی این کاربری 3/9 متر مربع در نظر گرفته شده است.

فهرست