سرانه فضاهای عمومی

مجموع مساحت محدود روستا برابر با ۲۳۲۲۳۳ متر مربع یعنی حدود ۲۳ هکتار می باشد که کاربری های مختلف ان به تفکیک زیر می باشد:

سرانه کاربری مسکونی:

بیشترین کاربری روستای مزرعچه به کاذبری مسکونی اختصاص یافته است که سطحی برابر با ۸۲۳۵۹ متر مربع یعنی ۳۵ درصد از مساحت روستا را دربرگرفته است که سرانه آن برای هر نفر برابر با ۱۸۲ متر مربع می باشد.

سرانه کاربری تجاری:

انی کاربری در رستای مزرعچه شامل چند واحد تجاری می باشد که سطحی برابر با ۲۳۴/۸ متر مربع از کل روستا را با سرانه ۰/۵ متر مربع برای هر نفر به خود اختصاص داده است.

سرانه کاربری آموزشی

در روستای مزرعچه کاربری آموزشی شامل یک واحد دبستان با مساحت ۳۰۱۳/۴ متر مربع و با سرانه ۵/۷ متر مربع می باشد که تنها ۱/۳ درصد از کل روستا را دربرگرفته است.

سرانه کاربری بهداشتی

کاربری بهداشتی روستا شامل خانه بهداشت با سطحی برابر با ۲۲۵/۸ متر مربع می باشد که سرانه ان برابر با ۰/۵ متر مربع برای هر نفر می باشد.

سرانه کاربری فرهنگی

روستا فاقد کاربری فرهنگی می باشد.

سرانه کاربری گورستان

این کاربری دارای سطحی برابر با ۹۹۸/۴ متر مربع می باشد که ۰/۴ درصد از روستا را در برگرفته و سرانه ان معادل  ۲/۲ متر مربع می باشد.

سرانه کاربری پارک کودک و فضای سبز عمومی

این کاربری سطحی برابر با ۳۴۴ متر مربع از سطح روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری برای هر نفر ۰/۸ متر مربع است.

سرانه کاربری تاسیسات و تجهیزات :

کاربری تاسیسات و تجهیزات روستا شامل غسالخانه و منبع آب روستا می باشد که سطحی معادل ۱۲۵ متر مربع را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر برابر با ۰/۱ متر ربع می باشد.

سرانه کاربری معابر:

شبکه معابر روستای مزرعچه دارای سطحی برابر با ۶۴۲۲۵/۱ متر مربع می باشد که تنها ۲۷/۷ درصد از کل روستا را شامل می ود و سرانه آن برای هر نفر برابر با ۱۴۲/۱ مترمربع می باشد.

سرانه کاربری اراضی بایر:

روستای مزرعچه دارای سطخی برابر با ۵۲۴۶۵ متر مربع اراضی بایر داخل محدوده می باشد که ۲۲/۶ درصد از کل روستا را به خود اختصاص داده است و سرانه آن برای هر نفر برابر با ۱۱۶/۱ متر مربع می باشد.

سرانه کاربری ورزشی:

این کاربری سطحی معادل ۷۸۴۶/۳ متر مربع از محدوده روستا را به خود اختصاص داده است. سرانه این کاربری برای هر نفر برابر با ۱۷/۴ متر مربع می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

هفت − یک =

فهرست