وجه تسمیه نام روستا

در لهجه های رایج نواحی مختلف واژه “مزرعه” با واژه “کوچک” قابل ادغام است بنابراین واژه مزرعچه که همان مزرعه چه می باشد از ادغام دو واژه مرزعه و کوچک تشکیل شده است. این واژه در واقع از ترکیب مرزعه با واژه کوچک به واژه مرزعه چه تبدیل شده است.

فهرست