کاربریهای پیشنهادی طرح هادی

کاربری مسکونی:

این کاربری که بیشترین سطح را به خود اختصاص داده است که در طرح پیشنهادی برای آن سطحی برابر با ۱۸۲ متر مربع در نظر گرفته شده است که معادل ۹۵۵۵۰ مترمربع با ۲۳ درصد می باشد.

کاربری تجاری:

با توجه به جمعیت، سرانه تجاری هر یک از ساکنین روستا۰/۹ متر مربع پیشنهاد شده است که به موجب آن سطح کاربری تجاری مورد نیاز روستا به ۴۸۲ متر مربع و برابر با ۰/۱ درصد خواهد بود.

کاربری آموزشی:

روستای مزرعچه در حال حاضر دارای واحد آموزشی دبستان می باشد که با توجه به جمعیت آینده مه ۵۲۵ نفر برآورد شده است، سرانه پیشنهادی آن به حدود ۵/۲ با سطحی برابر با ۲۷۳۹/۸ متر مربع با ۰/۷ درصد اشتغال تغییر خواهد یافت.

کاربری فرهنگی:

در وضع موجود روستا فاقد کاربری فرهنگی می باشد لذا سطحی برابر با ۵۶۱ متر مربع با سرانه ۱/۱ متر مربع برای ان در نظر گرفته شده است.

کاربری مذهبی:

این کاربری شامل مسجد و حسینیه می باشد که در طرح پیشنهادی برای آن تغییری لحاظ نگردیده است.

کاربری اداری:

برای این کاربری در طرح پیشنهادی سطحی برابر با ۶۰۱ متر مربع با سرانه ۱۰۱ متر مربع درنظر گرفته اند که ۰/۱ درصد از مساحت کل روستا را دربرمیگیرد.

کاربری تاسیسات و تجهیزات:

این کاربری شامل منبع آب و مخابرات در کنار بافت روستا می باشد که در طرح پیشنهادی سرانه آن به ۱۰۱ متر مربع با سطحی برابر با ۵۷۷/۴ متر مربع افزایش می یابد.

کاربری ورزشی:

این کاربری که در حال حاضر شامل یک زمین فوتبال و یک زمین والیبال می باشد در طرح پیشنهادی به سطح ۱۷۶۹۴ متر مربع خواهد رسید.

کاربری انتظامی:

روستا فاقد کاربری انتظامی می باشد که برای ان سطحی معادل ۶۲۳/۸ متر مربع با سرانه ۱/۲ متر مربع پیشنهاد گردیده است.

کاربری فضای سبز عمومی:

کاربری فضای سبز موجود برابر با ۳۴۴ متر مبع می باشد که با توجه ب برآورد جمعیت در سال افق طرح این سطح به ۲۰۳۳۳ متر مربع می رسد که سرانه ای برابر با ۳۸/۷ متر مربع را دربرخواهد گرفت.

کاربری پارکینگ:

با توجه به برآورد جمغعیت در سال های آتی، چند قطعه زمین برای کاربری پارکینگ در نظر گرفته شده است که در مجموع سطحی برابر با ۲۰۲۴/۴ متر مربع از کل محدوده پیشنهادی روستا را شامل می شود. سرانه پیشنهادی این کاربری ۳/۹ متر مربع در نظر گرفته شده است.

فهرست